رفتن به مطلب
 • Sky
 • Blueberry
 • Slate
 • Blackcurrant
 • Watermelon
 • Strawberry
 • Orange
 • Banana
 • Apple
 • Emerald
 • Chocolate
 • Charcoal

به تالار گفتگوی حسابداران زنجان خوش آمدید امیدواریم بتوانیم در کنار هم برای ارتقای رشته حسابداری تلاش نماییم 

پست های پیشنهاد شده

 

ماده 187- کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر ، گواهی انجام کار با قید مدت ، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند .

ماده 188- اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود ، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود .

تبصره- حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف ، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است ، نمی باشد .

ماده 189- در بخش کشاورزی ، فعالیت های مربوط به پرورش و بهره برداری از درختان میوه ، انواع نباتات ، جنگل ها ، مراتع ، پارک های جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور ، صنعت نوغان ، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت ، داشت و برداشت و سایر فعالیت ها در کشاورزی ، به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیات وزیران می تواند از شمول قسمتی از این قانون معاف گردد .

ماده 190- مدت کار ، تعطیلات و مرخصی ها ، مزد و حقوق صیادان ، کارکنان حمل و نقل (هوایی ، زمینی و دریایی) خدمه و مستخدمین منازل ، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین می شود و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعا در ساعات متناوب انجام می گیرد ، در آیین نامه هایی که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ، تعیین می گردد . در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است .

ماده 191- کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر را می توان بر حسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود . تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

ماده 192- کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر ، آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق آیین نامه ای که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد تهیه و تسلیم نمایند .

ماده 193- وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به منظور تامین کادر متخصص سرپرستی در صورت لزوم به افرادی که در واحدها به عنوان سرپرست تعیین شده اند آموزش های لازم را در زمینه مسایل ناظر به روابط انسانی ، روابط کار و ایمنی و بهداشت کار خواهند داد .

آیین نامه مربوط توسط شورای عالی کار تهیه و حسب مورد به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می رسد .

ماده 194- کارفرمایان کارخانه ها مکلفند در زمینه آموزش نظامی کارگران واحدهای خود با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری های لازم را مبذول دارند .

تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده با همکاری مشترک وزارتین کار و امور اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

ماده 195- به منظور تشویق نیروهای کارگری مولد ، متخصص ، مخترع و مبتکر ، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همه ساله به طرق مقتضی در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید .

تبصره- ضوابط اجرایی این ماده و چگونگی تشویق کارگران نمونه و نحوه اجرای آن و پیش بینی هزینه های متعارف مربوط ، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد گردید .

ماده 196- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است در جهت آگاهی و شکوفایی فکری بیشتر کارگران و رشد کارهای علمی ، عملی ، تخصصی در زمینه های علم و صنعت ، کشاورزی و خدماتی ، فیلم ، اسلاید و آموزش های لازم دیگر را تدارک ببیند و این امکانات را از طریق رادیو ، تلویزیون و رسانه های گروهی و یا هر نحو دیگری که لازم باشد در اختیار آنان قرار دهد .

ماده 197- دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت کنند و به کار کشاورزی بپردازند تسهیلات لازم را فراهم نماید .

ماده 198- وزارت کار و امور اجتماعی می تواند در موارد ضرورت برای تنظیم نیروی کار ایرانیان خارج از کشور ، در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران ، وابسته کار منصوب نماید .

تبصره 1- وابسته کار ، توسط وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و پس از موافقت وزیر امور خارجه منصوب و اعزام می گردد .

تبصره 2- وزارتین کار و امور اجتماعی و امور خارجه و سازمان امور اداری و استخدامی موظفند پس از تصویب این قانون آیین نامه اجرایی موضوع این ماده را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند .

ماده 199- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون ، آیین نامه های اجرایی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع مذکور در این قانون برساند .

تبصره- آن دسته از آیین نامه های اجرایی قانون کار- مصوب 26/12/1337- که با مقررات این قانون مغایر نباشد ، تا تصویب آیین نامه های موضوع این ماده قابل اجرا می باشند .

ماده 200- با تصویب این قانون و آیین نامه های اجرایی آن ، قوانین کار و کار کشاورزی مغایر این قانون لغو می گردند .

ماده 201- وزارت کار و امور اجتماعی باید کلیه حقوق و تکالیف مذکور در این قانون را با روش های مناسب به اطلاع کارگران و کار فرمایان برساند .

ماده 202- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است سازمان و تشکیلات خود را در ارتباط با قانون کار جدید ، طراحی و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند .

ماده 203- وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری مامور اجرای این قانون می باشند .

تبصره- مفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیت هایی نخواهد بود که در این قانون و یا سایر قوانین به عهده وزارتخانه های ذی ربط و موسسات و کارگاه های دولتی مشمول این قانون نهاده شده است .

 

قانون فوق که در تاریخ دوم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و موادی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته است ، در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصحلت نظام بررسی و با اصلاح و تتمیم مواد (3)- (7)- (8)- (12)- (15)- (20)- (24)- (26)- (27)- (29)- (31)- (32)- (33)- (41)- (46)- (51)- (52)- (53)- (56)- (58)- (59)- (60)- (62)- (64)- (65)- (66)- (67)- (69)- (70)- (73)- (81)- (105)- (108)- (110)- (111)- (112)- (113)- (114)- (118)- (119)- (130)- (131)- (135)- (136)- (137)- (138)- (143)- (151)- (154)- (155)- (158)- (159)- (160)- (166) ، کل فصل مجازات ها (مواد (171)- (172)- (173)- (174)- (175)- (176)- (177)- (178) – (179)- (180)- (181)- (182)- (183)- (184)- (185)- (186))- (188)- (189)- (190)- (191)- (202) و (203) مشتمل بر دویست و سه ماده و یکصد و بیست و یک تبصره در تاریخ بیست و نهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید .

 

                                                                                                           

کد سیستم

عنوان مصوبه (مقصد لینک)

کد مصوبه

 

بند چهار اصل چهل و سوم ((قانون اساسی))

680506

 

بند شش اصل دوم ((قانون اساسی))

680506

 

اصل نوزدهم ((قانون اساسی))

680506

 

اصل بیستم ((قانون اساسی))

680506

 

اصل بیست و هشتم قانون اساسی

680506

 

مواد (15) ، (16) ، (17) ((قانون کار))

690829

 

ماده (19) ((قانون کار))

690829

 

قانون تامین اجتماعی

540403

 

قانون شورای اسلامی کار

631030

 

ماده (158) این قانون ((قانون کار))

690829

 

ماده (22) قانون شوراهای اسلامی کار

631030

 

ماده (22) قانون شوراهای اسلامی کار

631030

 

ماده (22) قانون شوراهای اسلامی کار

631030

 

اصل بیست و نهم قانون اساسی

680506

 

ماده (4) این قانون ((قانون کار))

690829

 

بند (2) اصل چهل و سوم قانون اساسی

680506

 

ماده (41) این قانون ((قانون کار))

690829

 

تبصره (2) ماده (49) ((قانون کار))

690829

 

ماده (58) این قانون

690829

 

بند (ب) ماده (59)

690829

 

قانون تامین اجتماعی ((مرخصی زایمان))

540403

 

ماده (85) این قانون

690829

 

ماده (85) این قانون

690829

 

ماده (85) این قانون

690829

 

ماده (185) این قانون

690829

 

ماده (85) این قانون

690829

 

ماده (85) این قانون

690829

 

ماده (85) این قانون

690829

 

ماده (108) این قانون

690829

 

تبصره (1) ماده (112)

690829

 

تبصره (1) ماده (112)

690829

 

بند (ب) ماده (112)

690829

 

مواد (79) الی (84) این قانون

690829

 

ماده (80) این قانون

690829

 

ماده (120)

690829

 

ماده (121) این قانون

690829

 

اصل بیست و ششم قانون اساسی

680506

 

اصل بیست و ششم قانون اساسی

680506

 

اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی

680506

 

ماده (158)

690829

 

فصل نهم این قانون

690829

 

قانون تامین اجتماعی

540403

 

ماده (27) این قانون

690829

 

ماده (6) این قانون

690829

 

ماده (149)

690829

 

مواد (151)- (152)- (153)- (154)- (155)

690829

 

قسمت دوم ماده (78)

690829

 

ماده (38)

690829

 

ماده (45)

690829

 

ماده (59)

690829

 

تبصره ماده (41)

690829

 

مواد (78) (قسمت اول)

690829

 

مواد (80)- (81)- (82)

690829

 

ماده (92)

690829

 

ماده (52)

690829

 

ماده (61)

690829

 

ماده (75)

690829

 

ماده (77)

690829

 

ماده (79)

690829

 

مواد (83)- (84)

690829

 

ماده (91)

690829

 

ماده (87)

690829

 

ماده (89) (قسمت اول ماده)

690829

 

ماده (90)

690829

 

ماده (159) این قانون

690829

 

ماده (192) این قانون

690829

 

ماده (148) این قانون

690829

 

مواد (171) تا (184)

690829

 

قانون کار- مصوب 26/12/1337

371226

 

قانون کار ((1337))

371226

 

قانون کار کشاورزی

530307

 

ماده (3)

690829

 

مواد (7)- (8)

690829

 

ماده (12)

690829

 

ماده (15)

690829

 

ماده (20)

690829

 

ماده (24)

690829

 

مواد (26)- (27)

690829

 

ماده (29)

690829

 

مواد (31)- (32)- (33)

690829

 

ماده (41)

690829

 

ماده (46)

690829

 

مواد (51)- (52)- (53)

690829

 

ماده (56)

690829

 

مواد (58)- (59)- (60)

690829

 

ماده (62)

690829

 

مواد (64)- (65)- (66)- (67)

690829

 

مواد (69)- (70)

690829

 

ماده (73)

690829

 

ماده (81)

690829

 

ماده (105)

690829

 

ماده (108)

690829

 

مواد (110)- (111)- (112)- (113)- (114)

690829

 

مواد (118)- (119)

690829

 

مواد (130)- (131)

690829

 

مواد (135)- (136)- (137)- (138)

690829

 

ماده (143)

690829

 

ماده (151)

690829

 

مواد (154)- (155)

690829

 

مواد (158)- (159)- (160)

690829

 

ماده (166)

690829

 

فصل مجازات ها ((فصل یازدهم))

690829

 ۹

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  حداکثر استفاده از ۷۵ شکلک مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

×
×
 • جدید...