رفتن به مطلب
 • Sky
 • Blueberry
 • Slate
 • Blackcurrant
 • Watermelon
 • Strawberry
 • Orange
 • Banana
 • Apple
 • Emerald
 • Chocolate
 • Charcoal

به تالار گفتگوی حسابداران زنجان خوش آمدید امیدواریم بتوانیم در کنار هم برای ارتقای رشته حسابداری تلاش نماییم 

پست های پیشنهاد شده

93_ مبناي تصميمگيري مجمع عمومي عـادي سـاليانه بـراي

تقسيم سود قابل تقسيم بين صـاحبان سـهام، اشـخاص

سهامدار در تاريخ ترازنامه است و يا اشـخاص سـهامدار

در تاريخ تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه؟

بر اساس مفاد ماده ۲۴۰ قانون تجارت، “مجمع عمومي پس از تصويب حسابهاي سال مالي و احـراز

اينكه سود قابل تقسيم وجود دارد، مبلغي از آن را كه بايد بين صاحبان سـهام تقسـيم شـود، تعيـين

مينمايد.” بنابر اين، سود سهام مصوب مجمع عمومي عادي ساليانه صـاحبان سـهام بـه سـهامداراني

تعلق ميگيرد كه در تاريخ برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه، مالك سهام شركت باشند، مگر اينكه

در اساسنامه و يا ساير توافقات فيمابين سهامداران شركت، ترتيبات ديگري مقرر شده باشد.

۱۳۹۶/۲/۴

94_آيا مؤسسات حسابرسي مجاز به پذيرش كـار حسابرسـي

دستگاههاي دولتي و شهرداريها كه فاقـد دفـاتر قـانوني

هستند و اظهارنامه مالياتي نيز به سـازمان امـور ماليـاتي

ارائه نمينمايند، ميباشند.

پذيرش حسابرسي صورتهاي مالي دستگاههاي دولتي و شهرداريها كه طبـق قـانون مكلـف بـه

نگهداري دفاتر قانوني نيستند، توسط مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسـمي ايـران،

منعي ندارد. تعديل فرمت گزارشها و قراردادها نيز به تناسب توافق و نوع خدماتي كـه حسـابرس

ارائه ميكند، ضرورت دارد.

۱۳۹۶/۳/۲۹

كارگروه فني و استانداردها

رديف پرسش پاسخ تاريخ صورتجلسه

95_ با توجه به تصويب و انتشار استانداردهاي حسابداري بخـش

عمومي توسط سازمان حسابرسي والزام شهرداريها به تهيه

صورتهاي مالي بـر مبنـاي حسـابداري تعهـدي ورعايـت

استانداردهاي مزبور از ابتداي سال ۱۳۹۵ ،چنانچه عليـرغم

الزام مزبور، صورتهاي مالي شهرداريها بر اسـاس مبنـاي

نقدي تهيه وارائه شود، نحوه برخورد حسابرس چگونه است؟

بـه شـهرداري مربـوط اعـلام نمايـد كـه

ً

حسابرس مستقل قبل از انعقاد قرارداد و پذيرش كـار كتبـا

صورتهاي مالي بايد طبق استانداردهاي حسابداري بخش عمومي تهيه گردد، ليكن چنانچه شهرداري

مورد رسيدگي نسبت به تهيه صورتهاي مالي بر اساس استانداردهاي مزبور اقـدام نكنـد، در گـزارش

حسابرس درباره صورتهاي مالي تهيه شده بر اسـاس سـاير مبـاني جـامع حسـابداري، بايـد مبنـاي

حسابداري مورد استفاده تصريح و يا به يادداشت همراه صورتهاي مالي كه مبناي مزبور در آن تشريح

شده است، اشاره شود. حسابرس بايد نسبت به مطلوبيت ارائه صورتهـاي مـالي از تمـام جنبـههـاي

با اهميت، بر اساس مبناي حسابداري مشخص شده و در چارچوب استاندارد حسابرسي شـماره ۸۰۰،

اظهار نظر كند. همچنين گزارش حسابرس نسبت به صورتهاي مالي مـذكور، بايـد شـامل يـك بنـد

تأكيد بر مطلب خاص براي آگاهي اسـتفادهكننـدگان از گـزارش حسابرسـي باشـد، مبنـيبـر اينكـه

صورتهاي مالي بر مبناي استانداردهاي بخش عمومي تهيه نشده و بر اساس مبناي نقدي تهيه و ارائه

گرديده و در نتيجه ممكن است براي مقاصد ديگر مناسب نباشد.

۱۳۹۶/۳/۲۹

96_نحـوه اسـتعلام حسـابرس جـايگزين از حسـابرس قبلـي،

در صورتي كه مؤسسه حسابرسي قبلي منحل شـده باشـد،

چگونه بايد انجام شود؟

تصميمگيري در خصوص پذيرش يا عدم پـذيرش كـار حسابرسـي، بـا توجـه بـه ضـوابط مربـوط در

استانداردهاي حسابرسي و آيين رفتار حرفهاي، همچنين موارد مطروحه در آخرين گزارش حسـابرس

مستقل و بازرس قانوني، به عهده و مسئوليت حسابرس جايگزين ميباشد. در صورت عدم دسترسي به

پروندههاي حسابرسي سال قبل جهت استفاده از آنها در ارتباط با ارزيابي نحوه و نتـايج رسـيدگي بـه

ماندههاي ابتداي دوره، اين موضوع در قرارداد حسابرسي سال جديد، مورد توجه قرار گيرد.

۱۳۹۶/۳/۲۹

كارگروه فني و استانداردها

 

97_صورتهاي مالي و اظهارنامه مالياتي يك شـركت قبـل از

بهرهبرداري، در ارتباط با هزينههاي قبل از بهرهبـرداري،

با دفاتر قانوني آن مطابقـت نـدارد. علـت عـدم انطبـاق

ناشي از اين است كه هزينههاي قبل از بهـرهبـرداري در

دفاتر قانوني و اظهارنامه مالياتي تحت عنوان هزينه دوره

منعكس گرديده، ليكن در صورتهـاي مـالي بـه عنـوان

دارايي نامشـهود انعكـاس يافتـه اسـت. نحـوه برخـورد

حسابرس با موضوع فوق چگونه است؟

طبق مصوبات شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران، صورتهـاي مـالي مـورد حسابرسـي

توسط اعضاي جامعه، بايستي متكي به دفاتر قانوني باشد، در غير اين صورت حسابرس بايسـتي

از پذيرش چنين كـاري خـودداري نمايـد. در وضـعيت بـالا، چنانچـه شـركت مـورد رسـيدگي

نسبت به ثبت اسناد اصلاحي لازم در دفاتر قانوني جهت انطباق با صورتهـاي مـالي آن، اقـدام

نمايد، صدور گزارش توسط مؤسسه حسابرسي پس از ارزيابي آثار مالياتي ناشي از عدم تطبيـق

اظهارنامه مالياتي با دفاتر قـانوني و انعكـاس مناسـب آن، بلامـانع اسـت. در غيـر ايـن صـورت،

حسابدار رسمي مجاز به صدور گزارش نميباشد و بايد از كار كنارهگيري نمايد.

۱۳۹۶/۳/۱

98_تعدادي از مؤسسات حسابرسي كه عهـدهدار حسابرسـي

صورتهاي مالي بانكهـا هسـتند، مـوارد عـدم رعايـت

ضوابط و مقررات بانـك مركـزي را هماننـد مـوارد عـدم

رعايت ضـوابط و مقـررات سـازمان بـورس، در گـزارش

حسابرسي صورتهاي مـالي بانـكهـا، در بخـش سـاير

مسئوليتهاي قانوني حسابرس مستقل ارائـه مـيكننـد،

ليكن تعداد ديگري از مؤسسات حسابرسـي نسـبت بـه

موارد عدم رعايت ياد شـده، موضـعگيـري ننمـودهانـد.

مسئولين بانك مركزي نيز با توجه به شرايط و مشـكلات

موجود بانكها، تمايل دارند كه موارد عدم رعايت ضـوابط

و مقررات توسط بانكها، بهصورت يك گـزارش جداگانـه

تهيه و به بانك مركزي اعـلام گـردد. پـذيرش خواسـته

مسئولين بانك مركزي در چه شرايطي ميسر است؟

موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات بانك مركزي، در چارچوب چكليستهاي ابلاغي آن بانـك،

بايد در بخش ساير مسئوليتهاي قانوني حسابرس، در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني

درج گردد.

۱۳۹۶/۴/۱۹

99_ برخورد حسابرس مستقل در رابطـه بـا مـوارد افشـاهاي

خاصي كه در صورتهاي مالي بانكها (تهيـه شـده طبـق

نمونه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران)، ارائـه گرديـده

است، آيا از نوع تحريف و عدم توافق است و يا اينكـه بايـد

بهعنوان بند تأكيد بر مطلب خاص، پس از بنـد اظهـار نظـر

حسابرس، درگزارش حسابرس مستقل ارائه شود؟

به دليل عدم انطباق بـا اسـتانداردهاي حسـابداري ملـي، مـوارد مـذكور از مصـاديق تحريـف و

عدم توافق ميباشند.

۱۳۹۶/۴/۱۹

100_ در شرايط فعلي كه بانكها دو سري صـورتهـاي مـالي

متفاوت، يكي بر اساس نمونه ابـلاغ شـده توسـط بانـك

مركزي جمهوري اسلامي ايران و ديگري بر اساس نمونـه

ابلاغ شده توسط سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، تهيـه

ميكنند و هر دو مرجع فوقالذكر برگزاري مجامع بانكها

را منوط به ارائـه صورتهاي مالي ابلاغي خود نمودهانـد،

آيا صدور دو گـزارش حسابرسـي جداگانـه نسـبت بـه

دو نمونه صورتهاي مالي مزبور، بر اسـاس اسـتانداردهاي

حسابرسي شماره ۷۰۰ امكانپذير است؟

تهيه و ارائه گزارش حسابرسي براي هر دو نمونه امكانپذير است. چنانچه صورتهـاي مـالي ارائـه

شده بر اساس استانداردهاي حسابداري ايران تهيه شـده باشـد، گزارشـگري بـر اسـاس اسـتاندارد

حسابرسي شماره ۷۰۰ و در غير اين صورت گزارشگري بر اساس استاندارد حسابرسي شماره ۸۰۰

خواهد بود. در صورت گزارشگري بر اساس استاندارد حسابرسي شماره ۸۰۰ ،در گزارش حسابرس

بايستي يك بند تأكيد بر مطلب خاص مبني بر اينكه گـزارش مـذكور بنـا بـه درخواسـت مرجـع

درخواستكننده (در اينجا بانك مركزي يا سازمان بورس) صادر شده است و امكان دارد استفاده از

آن براي ساير مقاصد مناسب نباشد، درج گردد.

۱۳۹۶/۴/۱۹

101_ نحوه برخورد حسابرس با عدم دريافت پاسخ تأييديههاي

درخواستي از بانكها، چگونه است؟

از آنجايي كه اطلاعات مورد درخواست در تأييديههاي بانكي متنوع بوده و در صورت حسـابهـاي

گردش و مانده حساب درج ميشود، بنابر اين صـورت حسـابهـاي بـانكي نمـيتوانـد

ً

بانكي صرفا

جايگزين تأييديههاي درخواستي از بانكها شود. در صورت عدم دريافت پاسخ تأييديههاي بـانكي،

حسابرس بايد روشهاي حسابرسي جايگزين را براي كسب شواهد حسابرسي مربوط و قابل اعتماد

اجرا كند و چنانچه حسابرس نتواند شواهد مذكور را از طريـق اجـراي سـاير روشهـاي حسابرسـي

كسب نمايد، بايد آثار محدوديت را بر گزارش حسابرسي ارزيابي كند.

۱۳۹۶/۵/۹

كارگروه فني و استانداردها

102_چنانچه كليه شركتهاي فرعي مربوط بـه يـك شـركت

اصلي كه سال مالي آنها بـا سـال مـالي شـركت اصـلي

يكسان اسـت (بـهعنـوان مثـال ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ ،(منحـل

گرديده و مراتب انحلال نيز در مرجـع ثبـت شـركتهـا

به ثبت رسيده و در دوره مالي منتهي به انحلال نيز فاقـد

فعاليت بـا اهميـت مـالي و پـولي باشـند، نحـوه ارائـه

صورتهاي مالي گروه و شركت اصلي بـراي سـال مـالي

منتهي به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ ،چگونه است؟

با توجه به انحلال كليه شركتهاي فرعي و فقدان فعاليت مالي و پولي بـا اهميـت آنهـا تـا تـاريخ

صورتهاي مالي شركت اصلي براي سال مالي منتهي بـه ۳۰ اسـفند مـاه ۱۳۹۵

ً

انحلال، لذا صرفا

سال مالي (شامل اقلام مقايسهاي مربوط) قابل ارائه است و ارائه صورتهـاي مـالي تلفيقـي گـروه

براي سال مالي مزبور، موضوعيت ندارد.

۱۳۹۶/۵/۹

103_يك مؤسسه حسابرسي، وظيفه حسابرس مستقل و بـازرس

قانوني يـك شـركت هلـدينگ و دو شـركت فرعـي آن را

به عهده دارد، آيا اجـراي درخواسـت هلـدينگ مبنـيبـر

رسيدگي ويژه در چارچوب استاندارد حسابرسـي شـماره

۴۴۰۰ تحت عنوان “اجراي روشهاي توافقي رسـيدگي بـه

اطلاعات مالي آتي”، در دو شركت فرعي مذكور به صورت

همزمان با انجام وظيفه مزبور مجاز است يا خير؟

اجراي روشهاي توافقي با شرايط ياد شده، در چارچوب استاندارد حسابرسي شماره ۴۴۰۰ ،منعي

ندارد، ليكن بايستي حسابرس در نظر داشته باشد نوع و ماهيت خـدماتي را كـه ارائــه مـيدهـد،

محدود كننده استقلال حسابرس به عنوان حسـابرس و بـازرس قـانوني شـركتهـاي مـذكور و از

مصاديق خدمات تخصصي و حرفهاي موضوع بند ۸-۱۶ آيـين رفتـار حرفـهاي جامعـه حسـابداران

رسمي ايران نباشد.

۱۳۹۶/۵/۳۰

104_نحوه برخورد حسابرس در موارد عدم كفايت پوشش بيمهاي

داراييها، چگونه است؟

با توجه به موارد مندرج در پاسخ به پرسش فني شماره ۸۹ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۲ سازمان حسابرسي،

چنانچه در تاريخ گزارش حسابرس مستقل، پوشش بيمهاي داراييها كفايت داشته باشد و اتفـاقي

كه منجر به ورود خسارت عمده به داراييهاي تحت پوشش بيمه گردد، در سال مالي مورد گزارش

تا تاريخ گزارش حسابرس مستقل واقع نشده باشد، درج بند كسـري پوشـش بيمـهاي در گـزارش

حسابرس مستقل و بازرس قانوني سال مورد گزارش، ضرورتي ندارد. ليكن چنانچه طي دوره زماني

مزبور اتفاقي كه منجر به خسارت عمده به داراييهاي شركت شده باشد، واقع گرديده و فقدان يـا

عدم كفايت پوشش بيمهاي، بازيافت تمام يا بخش عمدهاي از خسارت وارده را امكـانپـذير نكنـد،

موضوع بايستي جهت آگاهي استفادهكنندگان از صورتهاي مالي، در گزارش حسابرس مسـتقل و

بازرس قانوني، درج شود.

 

accsamane.blogfa.com

سمانه باقری 09104734427

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  حداکثر استفاده از ۷۵ شکلک مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

×
×
 • جدید...